Betalingssatser

Våre betalingssatser følger Levanger kommune sine betalingssatser.

Betalingssatser i barnehager

 

2020 Søk om SFOplass

Oppholdspriser pr. mnd:  
100% plass kr 3 135
90% plass ikke tilbud
80% plass kr 3 030
70% plass ikke tilbud
60% plass kr 2 890
50% plass ikke tilbud
Det gis søskenmoderasjon med 30% for 2. barn, og 50% for 3. og øvrige barn   
Gebyr ved for sein henting av barn (pr. påbegynt halvtime) kr 380
Kjøp av enkeltdager kr 430
Kostpriser  
Barnehagene gis fullmakt til selv å fastsette kostpriser. Det forutsettes at barnehagens kostbudsjett skal balansere økonomisk i løpet av budsjettåret. Ved redusert oppholdstid justeres kostprisen tilsvarende.