Tilvenning

For mange barn kan det å begynne i barnehage være en stor omstilling. Det er derfor
nødvendig med en trygg tilvenning. Vårt mål for tilvenningen er at overgangen fra hjem til barnehage ikke skal oppleves som et brudd, men som en utvidelse av mulighetene for kontakt og nye erfaringer.

Det er individuelt hvordan barn tilpasser seg den nye hverdagen, men det er uansett lurt å sette av minimum tre dager til tilvenningen. I tilvenningsperioden ønsker vi at en eller begge foreldrene skal være sammen med barnet.

Første dag - ca. 2 timer

Den første dagen bør foreldrene holde seg nær barnet og være tilgjengelig hele tiden. Det er viktig for tilvenningen at foreldrene aktivt er med på å introdusere det nye miljøet.

Andre dag - ca. 4 timer

Ansatte overtar mer av ansvaret for barnet.

Tredje dag - etter avtale

I tilvenningsperioden får barnet og foreldre en kontaktperson som de kan forholde seg til. Denne kontaktpersonen skal være aktivt tilstede i barnets hverdag. Det er mange nye inntrykk og ting å forholde seg til, derfor kan det være godt å ha en voksen man er fortrolig med.

Kontaktpersonens oppgaver vil være å:

- ønske velkommen

- vise rundt i barnehagen

- presentere de andre ansatte på avdelingen

- tilbringe tid og bli kjent med barnet og foreldre

- snakke med foreldre om barnehagens innhold, svare på spørsmål, gi veiledning

- hjelpe barnet inn i samspill og lek med andre barn

- sitte ved samme bord å spise

- lære barnet rutiner og regler etter hvert som de dukker opp

- avgjøre sammen med foreldre når de kan gå og når de kan komme tilbake

I løpet av tilvenningsperioden vil det blir holdt en førstegangssamtale mellom foreldre og kontaktperson.

Overgangen fra hjem til barnehage innebærer en løsrivelsesprosess for både foreldre og barn. Det kan oppleves som vanskelig å overlate barnet sitt til mennesker man ikke kjenner. Man kan bli usikker på om man gjør det rette for barnet og på om barnet vil få det godt i barnehagen. Disse følelsene opplever de fleste foreldre, hvis det hjelper - snakk med oss om det. Tilvenning til nytt miljø og nye situasjoner er en prosess som kan ta litt tid.