Styringsdokumenter

Barnehagen har ulike styringsdokumenter som setter forpliktende rammer for vår barnehagevirksomhet. Disse styringsdokumentene gir også foreldre og andre muligheten til å ha innsyn i det som skjer i barnehagehverdagen.

- Lov om barnehager

Loven gir overordnete bestemmelser om barnehagens formål og innhold.

http://www.lovdata.no/all/hl-20050617-064.html

- Rammeplan for barnehagen

Rammeplanen er en forskrift til Lov om barnehager og gir retningslinjer for barnehagens verdigrunnlag, innhold og oppgaver.

Rammeplanen har satt opp syv fagområder som barnehagen skal arbeide med. Dette er:

Kommunikasjon, språk og tekst

Kropp, bevegelse og helse

Kunst, kultur og kreativitet

Natur, miljø og teknikk

Etikk, religion og filosofi

Nærmiljø og samfunn

Antall, rom og form

Disse fagområdene vil bli synliggjort i vår barnehagehverdag. Flere fagområder vil gjerne være representert på samme tid.

http://www.udir.no/Upload/barnehage/Rammeplan/rammeplan_bokmal_2011nett.pdf?epslanguage=no

- Kommunedelplan oppvekst

Levanger kommune har utarbeidet en oppvekstplan som gjelder fra 2011 til 2020.

www.levanger.kommune.no/Global/dokumenter/kommunedelplan_oppvekst.pdf

- Lokal rammeplan og lokale satsningsområder

Levanger kommune har utarbeidet en lokal rammeplan og lokale satsningsområder som gjelder fra 2011 til 2014

www.levanger.kommune.no/Global/dokumenter/barnehage_rammeplan.pdf

www.levanger.kommune.no/Global/dokumenter/barnehage_lokale_satsingsomrader_2011_2014.pdf

- Årsplan

Barnehagen utarbeider hvert år en egen pedagogisk handlingsplan som innholder informasjon om hvordan barnehagen skal sikre kvaliteten på barnas opphold.

- Periodeplan

Avdelingene utarbeider hver måned egne periodeplaner som bidrar til å konkretisere innholdet i barnehagehverdagen.