Samarbeidsutvalget

"For å sikre samarbeidet med barnas hjem, skal hver barnehage ha et foreldreråd og et samarbeidsutvalg." (Barnehageloven § 4)

Samarbeidsutvalget består av to foreldre og to ansatte.

Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnede organ.

Som rådgivende organ skal utvalget brukes aktivt i ulike spørsmål som angår barnehagen. Dette kan være driftsendringer, budsjett etc.

Som kontaktskapende organ skal utvalget arbeide for å sette i gang tiltak som kan skape kontakt mellom de ulike parter som er knyttet til barnehagen. Dette kan være 17. mai feiring, juletrefest etc.

Som samordnende organ skal utvalget i ulike sammenhenger arbeide for å finne frem til felles løsninger.

Samarbeidsutvalget kommer med innspill og godkjenner barnehagens årsplan.

For barnehageåret 2020/2021 er samarbeidsutvalget sammensatt slik:

  • Marius Skjetnemark- Foreldrerepresentant
  • Thea Govasmark- Foreldrereprensentant
  • Johana H. Alver - Ansattrepresentant
  • Frode Solberg - Ansattrepresentant
  • May Therese Olsen- Daglig leder