Foreldresamarbeid

”Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling.” (Barnehageloven § 1)

Foreldrene er barnehagens viktigste samarbeidspartner og ressurs. Vi ønsker at samarbeidet mellom foreldre og ansatte skal bygge på gjensidig tillit og respekt. Dere kjenner barnet deres best og kan hjelpe oss slik at barnet får en god dag i barnehagen.

Dere kan føle dere trygge på at de opplysningene dere gir ikke misbrukes. Ansatte har taushetsplikt i henhold til Forvaltningsloven § 13.

Foreldre sikres medvirkning gjennom deltakelse i barnehagens styre, foreldreråd og samarbeidsutvalg.

Foreldresamarbeid skjer også gjennom:

- Daglig kontakt

Bringe- og hentesituasjonen er en fin mulighet til å utveksle informasjon for å knytte barnets to ”verdener” (hjem og barnehage) sammen. Det er nyttig for ansatte å få vite om det har skjedd noe spesielt før barnet kom i barnehagen. Da kan vi lettere følge opp barnet i løpet av dagen. Hvordan er dagsformen til barnet? Opplevde barnet noe spennende i går? Vi vil også gi informasjon om hva barnet har holdt på med i løpet av dagen. Dette skjer gjennom samtaler ved henting og skriv på oppslagstavlene i gangen.

Av og til kan det være barn og andre foreldre til stede i garderoben. Da kan det være vanskelig å ta opp enkelte ting. Ta gjerne en telefon i løpet av dagen da blir det mer ro over samtalen.

- Foreldresamtaler:

Vi inviterer til foreldresamtale 2 ganger i året. Foreldre til nye barn får i tillegg en førstegangssamtale. Hvis det er noen som ønsker flere samtaler er det bare å ta kontakt! Samtalen tar utgangspunkt i barnets utvikling og gjensidig informasjon vil bli utvekslet. Foreldre kan komme med innspill om barnehagens innhold og drift. Vi er også ute etter hvilke forventninger dere har til barnehagen.

- Foreldremøter:

Det vil bli holdt 2 foreldremøter i løpet av året. Under disse møtene vil dere få innblikk i vår barnehagehverdag og viktig informasjon vil bli gitt. Det settes også av tid til ulike temaer og diskusjon rundt det pedagogiske arbeidet.

- Arrangementer:

I løpet av hele året arrangerer vi ulike sammenkomster hvor barn, barnets familie og ansatte kan møtes. Hegle barnehage er kjent for god mat og underholdning på disse arrangementene.

- Dugnader:

Det arrangeres to dugnader i året, og disse kommer barna til gode. Dugnadene arrangeres av samarbeidsutvalget.

For øvrig er barnehagen til enhver tid åpen for besøk og deltakelse. Det er alltid kaffe eller te tilgjengelig dersom dere har mulighet til å sitte ned en stund.

En liten oppfordring:

Er du fornøyd: Snakk med alle om det!

Er du ikke fornøyd: Snakk med oss om det!

Sammen skal vi gjøre Hegle barnehage til et
godt sted å være for barn, foreldre og ansatte!:)