Vedtekter

På årsmøte 10/6-20, ble det gjort en endring i barnehagens vedtekter.


VEDTEKTER HEGLE BARNEHAGE

 

Disse vedtektene er vedtatt på årsmøtet 10.06.20.

 

Generelt

 

Hegle barnehage, org. nr. 971 495 146, er en forening som drives av medlemmer i Hegle barnehage. Medlemskap oppnås ved at barnet opptas i barnehagen og opphører når barnet slutter i barnehagen.


Formål

 

Foreningens formål er å drive Hegle barnehage i samsvar med gjeldende lover og forskrifter for barnehagevirksomhet. Barnehagen skal drives med et ideelt, ikke økonomisk formål.  

 

Årsmøte

 

Årsmøtet er foreningens høyeste organ og består av samtlige medlemmer. Årsmøtet fungerer også som foreldreråd i henhold til Lov om barnehager § 4.

 

Årsmøtet skal avholdes innen utgangen av mai. Innkalling skjer skriftlig med minimum 3 ukers varsel. Saker fra foreningsmedlemmene må være levert til styreleder innen to uker før årsmøtet, for at saken skal behandles på årsmøtet.  

 

Sakslisten skal blant annet inneholde:


1. Valg av møteleder, valg av referent og to personer til å underskrive protokollen.

2. Presentasjon av styrets årsberetning.

3. Godkjennelse av revidert regnskap og orientering om budsjett.

4. Valg av: 

a) Medlemmer til Eierstyret

b) Leder i Eierstyret (velges blant medlemmer i det allerede valgte Eierstyret)

c) Medlemmer til valgkomité

d) Revisor

5. Fastsettelse av godtgjørelse til Eierstyre.

6. Eventuelle forslag til vedtektsendringer. 

7. Eventuelt forslag om oppløsning.

8. Andre saker som er korrekt meldt inn for behandling. 

 

Valg under punkt 4 a) skjer for to år. Andre valg under punkt 4 skjer for ett år av gangen.

 

Kun ett medlem pr. familie har stemmerett på årsmøtet. Blanke stemmer skal anses som ikke avgitt. Vedtak om vedtektsendringer krever 2/3 flertall av de avgitte stemmer. Ved stemmelikhet har Eierstyrets leder dobbeltstemme. Det stilles ingen krav til hvor mange av de stemmeberettigede som må være tilstede for at årsmøtet skal være beslutningsdyktig. Et medlem kan være representert ved skriftlig fullmakt av et annet medlem. 

 

Ansatte har møte- tale- og forslagsrett på årsmøtet.

 

Årsmøtet skal protokollføres.

 

Ekstraordinært årsmøte avholdes når Eierstyret finner dette nødvendig eller når minst 2/3 av foreningens medlemmer skriftlig krever det. For ekstraordinært årsmøte gjelder de samme saksbehandlingsregler som ved ordinært årsmøte. Bare den/de saker som foranledninger innkallingen kan behandles. Det skal informeres om hvem som har krevd møtet avholdt.

 

Eierstyret

 

Foreningen ledes av et Eierstyre, som er høyeste myndighet mellom årsmøtene. Eierstyret har arbeidsgiveransvar for barnehagen. Det skal lede og føre tilsyn med at barnehagen drives i samsvar med gjeldende lover, forskrifter og vedtekter, og sørge for at barnehagens formål blir realisert.

 

Eierstyret består av syv medlemmer: Fire medlemmer valgt av årsmøtet, samt to medlemmer valgt av de ansatte, i tillegg til styrer av barnehagen. Ansatte representanter er pedagoger. Styremedlemmer velges for en periode på 2 år om gangen. Avtroppende styreleder og styremedlemmer kan gjenvelges for en periode på 1 år. Det skal tilstrebes å sikre kontinuitet ved at ikke for mange styremedlemmer skiftes i løpet av kort tid.

Det er krav om likestilling i eierstyret, hvert kjønn er representert med minimum 40%. Det vil da si at det skal være 3 menn og 3 kvinner i Eierstyret i Hegle barnehage.

 

Styreleder og styremedlemmer velges av årsmøtet.

 

Styremøter avholdes etter behov. Styremøter avholdes etter innkalling fra styrets leder, eller dersom minst halvparten av styret krever det. Innkalling og møteledelse foretas av Eierstyrets leder.

 

Avgjørelser fattes ved flertallsbeslutninger. Ved stemmelikhet har Eierstyrets leder dobbeltstemme.

 

Styremøtene skal protokollføres, og møteprotokoll skal godkjennes på etterfølgende styremøte.

 

Eierstyrets arbeidsoppgaver:

 

Innkalle til årsmøte og behandle innkomne saker.

 

Forelegge saker av særlig viktighet for årsmøtet.

 

Eierstyret har ansvar for barnehagens økonomi. Det skal velge regnskapsfører, sørge for betryggende regnskapsførsel og at regnskapet sammen med styrets beretning skal forelegges årsmøtet. Eierstyret har plikt til å vise særlig aktsomhet ved økonomiske disposisjoner. Eierstyret har ansvar for å fastsette budsjett og orientere om dette på årsmøtet. Eierstyret skal fastsette størrelsen på oppholdsbetaling og gebyr ved for sent henting.

 

Eierstyret skal fatte vedtak i personalsaker, herunder ansettelser og eventuelle oppsigelser. Eierstyret ansetter daglig leder og utarbeider stillingsinstruks.

 

Eierstyret kan si opp barnehageplass ved mislighold.

 

 

 

Barnehagens daglige leder

 

Barnehagens daglige leder ansettes av eierstyret.Barnehagens daglige leder er arbeidsgivers representant i barnehagen.Eierstyret fastsetter stillingsinstruks for daglig leder.

Daglig leder står for den daglige ledelsen av barnehagen og skal følge de retningslinjer og pålegg som årsmøtet og Eierstyret gir.

 

Samarbeidsutvalget (SU)

 

For å sikre samarbeidet med barnets hjem skal barnehagen ha et samarbeidsutvalg.

 

Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ.

 

SU skal bli forelagt og har rett til å uttale seg i saker som er viktig for barnehagens innhold, virksomhet og forholdet til foreldrene. SU skal godkjenne årsplan.

 

Hver avdeling skal velge en representant fra foreldre og en representant fra ansatte. Daglig leder er arbeidsgivers representant.

 

SU velges for 1 år om gangen og konstituerer seg selv. SU holder møter etter oppsatt plan eller hvis halvparten av representantene krever det. Møter i SU skal protokollføres, og møteprotokoll skal godkjennes på etterfølgende SU-møte

 

Taushetsplikt

 

Ansatte i barnehagen har taushetsplikt i henhold til Lov om barnehager § 20. Representanter av Eierstyret, Samarbeidsutvalget og medlemmer som får kjennskap til fortrolige opplysninger om barn, foresatte eller ansatte har også taushetsplikt.

 

Opptak

 

Barnehagen er med i samordnet opptaksprosess i Levanger kommune.

 

Daglig leder har opptaksmyndighet.

 

Ved opptak av barn skal det tas hensyn til gruppesammensetning (barnas alder, kjønn, oppholdstid m.m.)

 

Dersom barnehagen ikke kan tilby plass til alle som søker, skal opptak skje etter følgende opptakskriterier:

1. Endring av plasstilbud til plasserte barn.                                                                                                                                                   

 2. Lov om barnehager § 13 sine bestemmelser om prioritering av funksjonshemmende barn og barn som det er fattet vedtak om etter lov om barneverntjenester §§ 4-12 og 4-4 annet og fjerde ledd.                                                                                                                                   

3. Søsken av barn som allerede har plass i barnehagen.                                                                 

4. Barn av fast ansatte i Hegle Barnehage.                                                                                          5. Barn med lovfestet rett til plass jf. Lov om barnehager § 12-a.                                             

6. Øvrige barn.

 

Barnehageåret går fra 01.08-31.07.

 

Barn som tas opp i barnehagen har plass frem til 31.07 det året barnet begynner på skolen eller til plassen blir oppsagt.

 

Oppsigelse

Oppsigelse av barnehageplass skal skje skriftlig.

Det er en oppsigelsestid på to måneder som starter å løpe fra den 1. i påfølgende måned.

Det kreves full betaling i oppsigelsestiden. Det kreves ikke betaling hvis barnehageplassen overtas av et annet barn og barnehagen har fylt opp sine øvrige ledige plasser.

 Eierstyret kan si opp barnehageplass ved mislighold. Rett til plass tapes ved 14 dagers skriftlig varsel.

 

Åpningstid

Barnehagen holder åpent fem dager i uken, mandag til fredag. Barnehagen holder åpent fra 06.30-16.30.

 Barna skal leveres og hentes innenfor den angitte åpningstid.

 Barnehagen er stengt på offentlige høytidsdager, juleaften, hele romjula, nyttårsaften og hele påskeuka. Barnehagen holder feriestengt de to siste hele uker i juli. Barnehagen holder stengt 5 planleggingsdager i året.  

 

Ferie
Alle barn skal ha 4 uker ferie i løpet av året. 3 av disse ukene må avvikles sammenhengende i perioden 20.06-20.08. Barn som begynner på skolen må avvikle ferie før 01.08.

 Foreldre/foresatte må melde fra om sommerens ferieavvikling innen 30.04. Hvis dette ikke blir gjort må de forholde seg til den ferieavviklingsplan som barnehagen utarbeider.

Dugnad

Hver familie plikter å gjennomføre 4 dugnadstimer pr. barnehageår. Det arrangeres 2 dugnader, en på våren og en på høsten. Hvis noen blir forhindret fra å møte på dugnad vil det være mulig å gjøre sin dugnadsinnsats etter avtale med daglig leder.

Frikjøp/ikke deltagelse på dugnad utgifts føres kr. 500,- per time.

 

Betaling

Barnehagen følger de gjeldende betalingssatser som blir fastsatt av kommunestyret i Levanger.

 Det gis søskenmoderasjon med 30 % for 2. barn, og 50 % for 3. og øvrige barn. Det betales for 11 måneder i året. Juli er betalingsfri måned.

 Betaling for oppholdsplass forfaller forskuddsvis den.  1. hver måned.

 Ved for sent henting må det betales et gebyr for hver påbegynte halvtime. Det vises til gjeldende betalingssatser.

 

Ansvar

 Barnehagen plikter å tegne ansvarsforsikring for alle barn i barnehagen.

 Barnehagen har ikke ansvar for barnets medbrakte klær eller eiendeler.

Ansatte må ikke ta med barna som passasjer i egen bil eller offentlig transportmiddel uten at det benyttes forskriftsmessig sikring av barnet, og at det foreligger skriftlig samtykke fra foreldre/foresatte.

 

Arealutnytting

 Godkjent leke- og oppholdsareal i barnehagen er 150 m2.

 Barnehagens norm for arealutnytting er 4 m2 for barn over 3 år og 5,3 m2 for barn under 3 år.

 

Oppløsning

Oppløsning av forening må vedtas på årsmøtet. Ved oppløsning skal foreningens gjeld først dekkes. Eiendeler og midler som blir til overs tilfaller Levanger kommune og nyttes til barnehageformål i kommunen. Fortrinnsvis til drift av ny barnehage i Hegle grendehus.