Betalingssatser

Våre betalingssatser følger Levanger kommune sine betalingssatser.

2018 Søk om SFOplass

Oppholdspriser pr. mnd:  
100% plass kr 2 910
90% plass kr 2 880
80% plass kr 2 850
70% plass kr 2 800
60% plass kr 2 750
50% plass kr 2 700
40% plass kr 2 650
   
Det gis søskenmoderasjon med 30% for 2. barn, og 50% for 3. og øvrige barn   
Gebyr ved for sein henting av barn (pr. påbegynt halvtime) kr 350
Kjøp av enkeltdager kr 400
   
Kostpriser  
Barnehagene gis fullmakt til selv å fastsette kostpriser. Det forutsettes at barnehagens kostbudsjett skal balansere økonomisk i løpet av budsjettåret. Ved redusert oppholdstid justeres kostprisen tilsvarende.